ការស្វែងរកប្រតិទិន

ការស្វែងរកលេខ 2 ដែលធ្វើឱ្យមនុស្សទៅគេហទំព័រនេះគឺក្បាលក្រហមបែកញើសដែលបែកញើស (លេខ 1 គឺការហូបញ៉ាំម្តងទៀតជំរាបសួរ) ។ ខ្ញុំប្រាកដថាប្រជាជនដែលកំពុងស្វែងរកដែលកំពុងព្យាយាមរកអ្វីដែលខុសគ្នាទាំងស្រុងជាងរូបភាពស៊ុតនិង […]